Általános Szerződési Feltételek (ZNZ)

 

1. Az általános szerződési feltételek hatálya, értelmezése

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója a ZNZ Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-375439, székhelye: 1068 Budapest, Felső-Erdősor 12-14. 4. em. 1/A.) Az ÁSZF kibocsátásának és hatályba lépésének napja: 2021. január 1.

1.2. A jelen ÁSZF a ZNZ Kft. által értékesítendő áruk eladása tárgyában adott és fogadott szerződési nyilatkozatokra (ajánlatokra), különösen a szerződő fél (a továbbiakban: Megrendelő) által adott megrendelésre, a ZNZ Kft. visszaigazolására, az így létrejött szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) irányadó.
Jelen ÁSZF a Megrendelővel létrejövő Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az ÁSZF a Megrendelőnek az áru megvásárlása tárgyában tett írásbeli vagy e-mailes nyilatkozatával (a továbbiakban: Megrendelés) együtt alkotja az áru szállítására vonatkozó szállítási, adásvételi Szerződést. A Szerződés részét képező egyéb dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a ZNZ Kft. szerződési nyilatkozata (ajánlata, visszaigazolása) és az ÁSZF bármely rendelkezése között eltérés, ellentmondás áll fenn, a szerződési nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.

 

 2. A Szerződés létrejötte

2.1. A ZNZ Kft. ajánlatai tájékoztató jellegűek. A Megrendelő a ZNZ Kft-nek küldött Megrendeléséhez kötve van. A Szerződés a Megrendelő Megrendelésének ZNZ Kft. általi visszaigazolásával jön létre a Ptk.-ban foglaltak értelemszerű figyelembe vételével.

2.2. A Megrendeléssel a Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, értelmezte, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, egyértelműnek és érthetőnek találta, és kifejezetten elfogadja az alkalmazását a ZNZ Kft.-vel megkötendő Szerződés során. A Megrendelő egyúttal lemond saját általános szerződési feltételeinek alkalmazásáról a ZNZ Kft.-vel létrejövő Szerződés tekintetében.

2.3. Amennyiben a felek előzetesen másként nem állapodnak meg, a szerződési nyilatkozatokat elektronikus úton (e-mailben) is küldhetik. A ZNZ Kft. jogosult a Megrendelést ilyen formában visszaigazolni a Megrendelő elérhetőségére (e-mail címére) történő megküldésével. Az elektronikus formában (e-mailben) küldött szerződési nyilatkozatok cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a másik félhez, amelyet a felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses kapcsolatukban az elektronikus értesítéseiket (e-maileiket) úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal rendelkező munkavállalók által aláírt, írásos dokumentumok lennének, így ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, a létrejött Szerződést írásba foglalt szerződésnek tekintik. Ezen elektronikus levelek a ZNZ Kft. hivatalos honlapjának „Rólunk/Munkatársak” menüpontjában megtalálható bármely e-mail címről kiküldhetők és bármely e-mail címre megküldhetők.

 

 3. Teljesítés

3.1. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a ZNZ Kft. a Szerződésben meghatározott árut az INCOTERMS 2020 szerinti DDP paritásban foglaltaknak megfelelően, a Megrendelő által megadott helyszínen adja át.

 4. Telepítési és üzembe helyezési feltételek

4.1. Az árukat a ZNZ Kft.– a külföldi gyártók által kiképzett – szakemberei telepítik, javítják, karbantartják.

4.2. Az üzembe helyezés időpontjáig Megrendelő feladata kiépíteni a 230V-os táplálást arra a pontra, ahonnan a tápellátást biztosítani kívánják az áruk számára. A különböző adatkábelek elvezetése, a kábelcsatornák kialakítása a Megrendelő feladata. Az áruk tápkábeleinek hosszúsága minden esetben 5 m.

4.3. A telepítés a következőket foglalja magába: a megrendelt áru helyszíni összeszerelését, csatlakoztatást az elektromos hálózathoz, az áru működésének kalibrálását, ellenőrzését, a megrendelt opciók megrendelő igénye szerinti bekapcsolását és beállítását.

4.4. A ZNZ Kft. nem vállal felelősséget a talajegyenetlenségek, talajvízszint pontatlanságok okozta telepítési problémák miatt, a padlózat rezgéseiből és a telepítés környezetéből érkező elektromos és mechanikus mágneses zajok okozta elégtelen működésért.

4.5. A hatósági (Országos Atomenergia Hivatal) engedélyhez kötött áruk (ionizáló sugárzáson alapuló, vagy izotópot tartalmazó áruk) üzemeltetéséhez szükséges engedély beszerzése és ezen áruk birtoklásának bejelentése Hatóság felé a Megrendelő feladata.

 

 5. Fizetési feltételek

5.1. Amennyiben a felek a vételár banki átutalással történő kiegyenlítéséről állapodnak meg, a fizetés Megrendelő részéről az igazolt teljesítést követően maximum 8 (nyolc) napon belül kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül esedékes. A fizetés a teljes vételárnak a ZNZ Kft. bankszámláján történő jóváírásakor minősül teljesítettnek. A ZNZ Kft. a Szerződésben foglalt áruk tekintetében a tulajdonjogát a vételár és a kapcsolódó egyéb járulékos követeléseinek teljes kiegyenlítéséig fenntartja és jogosult az árukat elszállítani, amennyiben Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

5.2. Amennyiben az áruk átadása vagy üzembe helyezése a szállítási készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül Megrendelő érdekkörébe eső okból nem végezhető el, úgy ZNZ Kft. jogosult a szerződés ellenértékének 95%-a összegben számláját Megrendelő felé benyújtani. A fennmaradó 5% az üzembe helyezést követően, de legkésőbb a szállítási készre jelentést követő 30 napon belül kiállított számla alapján fizetendő.

5.3. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére (azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig) a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv (Ptk.) 301/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat kétszeresére. Továbbá, a 2016. évi IX. törvény alapján a ZNZ Kft. igényt tart a behajtási költségátalányra.

5.4. Amennyiben a Megrendelőnek a ZNZ Kft.-vel szemben határidőn túli fizetési kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult a ZNZ Kft.-vel szemben a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről a Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni.

 

 6. Garanciális és jótállási feltételek

6.1. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a ZNZ Kft. a Szerződésben meghatározott árukra a jogszabályok szerinti garanciális és jótállási feltételeket biztosítja.

6.2. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár miatt bekövetkezett sérülésre, meghibásodásra.

 

 7. Együttműködési kötelezettség

7.1. A Szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a Szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.

7.2. Megrendelő a Szerződés hatálya alatt haladéktalanul köteles a ZNZ Kft.-nek bejelenteni, ha ellene csődeljárás, felszámolási eljárás kezdeményezésére kerül sor, illetve az arra illetékes szerve a végelszámolásáról dönt, vagy fizetőképessége bármilyen okból oly mértékben megromlik, hogy az veszélyeztetheti a Szerződés pontos teljesítését.

 

 8. Titoktartás

8.1. A Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott adat, tény, így különösen a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a ZNZ Kft. részére szerződés alapján számviteli, biztosítási, követelésbehajtási, jogi szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó információkra. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a Szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.

8.2. A Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre a ZNZ Kft. jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre irányuló tárgyalások, banki ügyintézés során ezt kifejezetten kéri tőle. Ennek keretében a Z&Z Kft. a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött Szerződés létét és a Szerződés tárgyát jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

 

 9. Felelősség

9.1. A ZNZ Kft. nem vállal felelősséget a következményes károkért, értve ezalatt az elmaradt bevételből és haszonból származó veszteséget is. Egyebekben a ZNZ Kft. szerződésszegésért való felelőssége nem haladhatja meg a szerződéses ár (vételár) mértékét. A ZNZ Kft. a szerződéses árat (vételárat) a fenti korlátozásra tekintettel állapítja meg, Megrendelő a Megrendeléssel a fentieket elismeri és tudomásul veszi.

 

10. Irányadó jog, egyéb rendelkezések

10.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

10.2. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, a szerződéskötésre irányadó módon módosítható. Nem minősül módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet, a változás bekövetkezését (bejegyzését) követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

10.3. Megrendelő a Szerződést, vagy annak részeit, vagy a Szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket a Z&Z Kft. előzetes hozzájárulása esetén jogosult harmadik személy részére átruházni.